Heksenfeesten samenvatting en data – Witch celebrations summary and dates:

Imbolc
Wordt gevierd tussen 31 januari en 2 februari:
Imbolc vieren we op de kruiskwartdag die het midden tussen winter en lente aanduidt. De winter gaat langzaam plaats maken voor de lente. Vroeger was dit de periode om hard aan het werk te gaan op het land, het land werd dan omgeploegd en ingezaaid. Daarom heet Imbolc ook wel het ‘ploeg en zaaifeest’. Deze dag staat in het teken van zuivering en vruchtbaarheid, niet alleen de landbouwgrond of je moestuin, maar ook binnenshuis. Rituelen, symboliek en decoraties komen er allemaal aan te pas bij deze mooie lenteviering. De schapen en de lammetjes spelen ook een belangrijke rol binnen dit mooie feest.

Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.

Is celebrated between the 31st of January and the 2nd of February:
Imbolc we celebrate on the cross quarter day which marks the middle between winter and spring. Winter is slowly making way for spring. This used to be the time to start working on the land. That is why embolic is also called the ‘ Plough and sowing feast’. This day is all about purification and fertility, not only the farmland or your vegetable garden, but also indoors. Rituals, symbolism and decorations are all involved in this beautiful spring celebration. The sheets and lambs also play an important role in this beautiful festival.

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Ostara 
Wordt gevierd tussen 20 en 22 Maart:
Ostara heeft de naam te danken aan de Germaanse godin Eostre, ook wel Ostara genoemd. Zij is de lentegodin van het leven en de vruchtbaarheid. Tijdens de lente-equinox wordt haar terugkeer gevierd. De dagen worden weer langer, het licht wint het weer van de duisternis. Lente laat zich zien!

Tijdens dit lentefeest staan we erbij stil dat de natuur weer in beweging is en alles weer gaat leven. Een vruchtbare periode voor de mens, vee en aarde. Het feest staat voor een belofte van een vruchtbaar jaar. 

Door verschillende rituelen uit te voeren wordt de vruchtbaarheid extra gestimuleerd. Het “oude” wordt losgelaten en het “nieuwe” verwelkomd. De symbolen voor vruchtbaarheid zijn het ei en de haas. Dezen worden afgebeeld in decoraties.


Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.

Is celebrated between the 20th and the 22nd of March:
Ostara owes its name to the Germanic goddess Eostre, also called Ostara. She is the spring goddess of life and fertility. Her return is celebrated during the spring equinox. The days are getting longer again, the light wins over the darkness again. Spring is showing itself! During this spring festival reflect on the fact that nature is moving again and everything is coming to life again. A fertile period for humans, livestock and the earth. The festival represents a promise of a fruitful year. By performing various rituals, fertility is extra stimulated. The “old” is let go and the “new” welcomed. The symbols for fertility are the egg and the hare. These are depicted in decorations.

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Beltain 
Wordt gevierd op 30 April en 1 Mei:
Beltane begint wanneer de zon op 30 April ondergaat, ook wel de Meiavond genoemd. Beltane is een feest van vuur en luidt het begin van de zomer in.
Beltane vinden we tegenover Samhain, dat op 1 November plaatsvindt op het wiel van het jaar. Je zou kunnen zeggen dat deze twee mooie feesten het jaar in helften verdelen. Beltane en Samhain, dat ook als het begin van het Keltische Nieuwjaar wordt gezien. Deze 2 feesten worden door de meeste heksen als de belangrijkste feesten gezien. 
De naam Beltane komt van het Ierse Bealtaine dat ‘Bel-fire’ (Bel – vuur) betekent, afgeleid van de God Bel. Bel die ook wel Beli, Belenus of Belanos wordt genoemd,  is de Keltische God van licht en genezing. Hij wordt ‘de schijnende’ genoemd.
Na zonsondergang op 30 April werden er overal vuren ontstoken. Vee werd tussen twee van zulke vuren door gedreven om vruchtbaarheid te garanderen. Beltane is, net als Imbolc en Ostara, een vruchtbaarheidsfeest.

Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.


Is celebrated on the 30th of April and the 1st of May:
Beltane begins when the sun sets on the 30th of April, also known as May evening. Beltane is a festival of fire and heralds the beginning of summer. We find Beltane opposite Samhain, which takes place on the 1st of November on the wheel of the year. You could say that these two beautiful feasts divide the year into halves. Beltane and Samhain, which is also seen as the beginning of the Celtic New Year. These two feasts are considered the most important feasts by most witches. The name Beltane comes from the Irish Bealtaine meaning ‘Bel-fire’, derived from the God Bel. Bel who is also called Beli, Belenus or Belanos, is the Celtic God go light and healing. He is called ’The Shining One’. After sunset on the 30th of April, fires were lit everywhere. Cattle were herded between two such fires to ensure fertility. Beltane is, like Imbolc and Ostara, a fertility festival. 

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Litha 
Wordt gevierd tussen 19 en 22 Juni:
Vele heksen vieren het altijd op 21 Juni, de viering Litha/zomerzonnewende. Litha vieren we op het hoogtepunt van de zomer. De zomerzonnewende is de langste dag en dus de kortste nacht van het jaar. Het voelt voor vele heksen als heel logisch om die dag waarop de zon regeert, te zien als het hoogtepunt van de zomer. 

Met Litha eren we dus de zon. De zon staat voor levensenergie en kracht voor creatie.

De zomerzonnewende is daarom het perfecte moment om stil te staan bij al het overvloed in ons leven. Het is een tijd van stilstaan bij je successen en te kijken naar alles wat je hebt mogen ontvangen én zelf hebt mogen creëren. Dit is ook de periode van groei en kunnen we naast dankbaarheid voor wat we nu hebben, ook gezien worden kijkend naar waar we nog kunnen uitbreiden en naartoe willen. 

Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.

Is celebrated between the 19th and 22nd of June:
Many witches always celebrate it on the 21st of June, the celebration of Litha/Summer Solstice. We celebrate Litha at the height of summer. The Summer Solstice is the longest day and thus the shortest night of the year. It feels very logical for many witches to see that day, when the sun reigns, as the peak of summer. So with Litha we honor the sun. Th sun stands for life energy and power for creation. The Summer Solstice is therefore the perfect time to reflect on all the abundance in our lives. It is time to reflect on your successes and to look at everything you have received and have been able to create yourself. This is also the period of growth and in addition to being grateful for what we have now, we can also be seen looking at where we can expand and want to go.

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Lammas – Lughnasadh
Wordt gevierd tussen 30 Juli en 2 Augustus:
Van oorsprong is Lammas – Lughnasadh, voor zover we weten, een Iers-Keltische feestdag. Lammas is de Christelijke naam van een feestdag die in dezelfde tijd van het jaar werd gevierd door de Angelsaksen. 

Lammas is een Saksische naam en betekent brood, wat Lammas het feest van het brood maakt. 

Lammas is het eerste oogstfeest van 3 opvolgende oogstfeesten. De oogst geeft aan dat de natuur constant in beweging is en niets in het leven hetzelfde blijft. Dit eerste oogstfeest laat ons ook stilstaan bij de naderende herfst. Dagen worden weer korter en de lucht weer vochtiger. We kunnen nog even genieten van de warmte en het mooie licht van de zomer, voordat de donkere dagen weer aanbreken. Dit mooie feest gaat om de waardering van wat je hebt en vooral van wat je hebt mogen ontvangen en de voorbereiding op de veranderingen die komen gaan. 

Dank Moeder Aarde voor haar overvloed die jij en je geliefden hebben mogen ontvangen, de plant voor haar liefdevolle/zorgzame gaven en de vrucht voor het nieuwe leven.


Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.

Is celebrated between the 30th of July and the 2nd of August:
Originally Lammas – Lughnasadh is, as far as we know, an Irish-Celtic holiday. Lammas is the Christian name of a holiday celebrated by the Anglo-Saxons at the same time of year. Lammas is a Saxon name and means bread, which makes Lammas the feast of bread. Lammas is the first harvest festival of 3 successive harvest festivals. The harvest indicates that nature is in constant motion and nothing in life stays the same. The first harvest festival also makes us reflect on the approaching autumn. Days are getting shorter and the air more humid. We can enjoy the warmth and beautiful light of summer for a while, before the dark days arrive again. This beautiful feast is about the appreciation of what you have and especially what you have received and the preparation for the changes to come. Thank Mother Earth for her abundance that you and your loved ones have received, the plant for her loving/caring gifts and the fruit for the new life.

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Mabon 
Wordt gevierd tussen 20 en 23 September:

Mabon is een feest dat altijd valt op de herfst equinox. Dat is wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat. De dag en de nacht zijn dan even lang. Mabon is de tijd van balans en wordt ook wel het laatste oogstfeest genoemd.  Met dit feest kun je terugkijken naar het verleden en vooruitkijken naar de toekomst. Vanaf Mabon neemt de duisternis het over van het licht en is het langer donker dan licht. Het is een fijn feest om even stil te staan bij en dankbaar te zijn voor wat je hebt verkregen en hebt losgelaten de afgelopen tijd. Het is echt een feest waarin je een moment stilte neemt en bewustwording krijgt in wat je hebt en waar je dankbaar voor bent

Mabon is een tijd van balans (stap 1), loslaten (stap 2), voorbereiding en beweging (stap 3).


Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.

Is celebrated between the 20th and the 23rd of September: 
Mabon is a celebration that always falls on the autumn equinox. That is when the sun is perpendicular to the equator. The day and night are then of equal length. Mabon is the time of balance and is also known as the last harvest festival. This feast allows you to look back in the past and look forward to the future. From Mabon, the darkness takes over from the light and it is longer dark than light outside. It is a nice celebration to pause and be grateful for what you have gained and let go of lately. It is really a party in which you take a moment of silence and become aware of what you have and what you are grateful for. Mabon is a time of balance (step 1 ), letting go (step 2), preparation and movement (step 3)

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Samhain 
Wordt door vele heksen gevierd van 31 Oktober op 1 November (ook wel einde zomer genoemd):
De Kelten vierden Samhain, ook wel het nieuwjaarsfeest genoemd.  Het einde van het seizoen van de zon en het begin van het donkere en koude seizoen. De Kelten geloofden zolang als de winter duurde, dat de zon gevangen gehouden werd door Samhain (de koning van de doden en God van de kou). Op de avond voor hun nieuwe jaar (op 31 Oktober), verzamelde Samhain de geesten van alle doden om de God van de zon gevangen te nemen. Deze geesten gaven zich prijs in de vorm van dieren. Om de geesten in verwarring te brengen en zo hun zonnegod te beschermen, verkleedden de Kelten zich in dierenhuiden en droegen ze dierenkoppen op hun hoofd. 


Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.

Is celebrated by many witches from the 31st of October to the 1st of November (also known as the end of summer):
The Celts celebrated Samhain, also known as the New Year’s Eve. The end of the season of the sun and the beginning of the dark and cold season. The Celts believed as long as winter lasted that the sun was held captive by Samhain (The King of the Dead and God of Cold). On the eve of their new year(October 31st), Samhain gathered the spirits of all the dead to imprison the God of the sun. These spirits revealed themselves in the form of animals. To contemplate the spirits and thus protect their sun God, the Celts dressed up in animal skins and wore animal heads on their heads. 

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Midwinter – Joel 
Wordt gevierd op 21 en 22 December:
Midwinter wordt ook wel Yule genoemd. Deze dag heeft de langste nacht van het jaar. Hierna zullen de dagen langzaam weer langer worden. We vieren met dit feest de terugkeer van de toenemende kracht van de mooie zon. Door de terugkeer van het licht dat wordt gevierd, is het een mooi moment om een lichtwens uit te schrijven of uit te spreken.

Voor meer informatie over rituelen en de geschiedenis, raden we je aan om heerlijk in de boeken te neuzen over hekserij of het moderne medium te gaan gebruiken. Dan vind je vele mooie sites waar je veel informatie vindt over dit bijzondere, mooie feest.

Is celebrated on the 21st and the 22nd of December:
Midwinter is also called Yule. This day has the longest night of the year. After that, the days will slowly get longer. With this feast we celebrate the return of the rising power of the beautiful sun. Due to the return of the light that is being celebrated, it is a great moment to write down or express a light wish.

For more information about rituals and the history, we recommend that you browse the books about witchcraft or use the modern medium. You will find many beautiful sites where you will find a lot of information about this special, beautiful festival.

Copyright © A Broomstick Moment